Opći uvjeti za nabavu Roba u društvima INA Grupe (u daljnjem tekstu: OU) sadrže opća pravila i uvjete pod kojima društva INA Grupe kao Kupci kupuju Robu od Prodavatelja, temeljem posebnog Ugovora/Narudžbenica. OU se smatraju sastavnim dijelom sklopljenih Ugovora/Narudžbenica za nabavu Roba i primjenjuju se za sva pitanja koja nisu regulirana Ugovorom/Narudžbenicom.

U slučajevima gdje postoji proturječnost između odredbi Ugovora/Narudžbenice i odredbi OU, primjenjuju se odredbe Ugovora/Narudžbenice.

Dispozicija: zahtjev za izvršenje određenih Usluga i/ili Radova koja se izdaje isključivo u okviru Okvirnog ugovora i predstavlja pojedinačnu obvezujuću Narudžbenicu za Naručitelja i Izvršitelja. Ukoliko je Dispozicija izdana elektronski iz SAP sustava, važeća je bez potpisa Naručitelja i bez potrebe za potpisom/prihvatom od strane Izvršitelja.

INA Grupa: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. i društva/pravne osobe u kojima INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. kao vladajuće društvo, ima vlasnički ili upravljački utjecaj sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odnosno joint venture tvrtke u kojima članice INA Grupe imaju svoje udjele.

Izvršitelj: fizička/pravna osoba koja temeljem Ugovora/Narudžbenice izvršava Usluge i/ili Radove za potrebe Naručitelja. Izvršitelj može biti:

 • tuzemni Izvršitelj – pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj;
 • izvršitelj iz Europske Unije (u daljnjem tekstu EU) – pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem u državi članici EU, a koja nije tuzemni Izvršitelj;
 • inozemni Izvršitelj – pravna/fizička osoba s registriranim sjedištem, odnosno prebivalištem izvan Republike Hrvatske odnosno izvan države članice EU.

Pojedina pravila ovih OU, odnosno Ugovora/Narudžbenice mogu se specifično odnositi na određenu vrstu Izvršitelja u kom slučaju iz dotične odredbe OU/Ugovora/Narudžbenice mora biti vidljivo na koju vrstu takvih Izvršitelja se ista odredba odnosi. Ukoliko se u odredbama OU/Ugovora/Narudžbenica koristi generalni pojam Izvršitelj, takvo pravilo vrijedi za sve Izvršitelje neovisno o mjestu registracije njihovog sjedišta, odnosno njihovom prebivalištu.

MOL Grupa: MOL Plc. i društva u kojima MOL Plc., kao vladajuće društvo, izravno ili neizravno ima više od 50% glasačkih prava ili u kojima MOL Plc., izravno ili neizravno, ima većinsko vlasništvo ili kontrolni udio na temelju ugovora sklopljenog s ostalim vlasnicima.

Nadzornik: ovlaštena osoba Naručitelja koja će vršiti nadzor prilikom izvršenja Usluga/Radova.

Naručitelj: društvo/pravna osoba koja je član INA Grupe i koja je navedena u Ugovoru/Narudžbenici kao Naručitelj Usluga i/ili Radova.

Ugovor/Narudžbenica: ugovorni odnos zaključen u pisanom obliku između Naručitelja i Izvršitelja, temeljem kojeg Izvršitelj izvršava ugovorene Usluge/Radove za potrebe Naručitelja, a Naručitelj za iste plaća Izvršitelju cijenu. Sastavni dio Ugovora/Narudžbenice minimalno predstavljaju ovi OU, kao i drugi uglavci i dokumenti potrebni za realizaciju Ugovora/Narudžbenice, a koji moraju biti posebno navedeni u samom Ugovoru/Narudžbenici, kao njegov sastavni dio. Posebnu vrstu Ugovora čine Okvirni ugovori kod kojih Naručitelj nije obvezan na izvršenje unaprijed utvrđenih i ugovorenih Usluga/Radova, već ovisno o stvarnim potrebama Naručitelja putem sklapanja posebnih Ugovora ili izdavanjem Dispozicija od strane Naručitelja.
Pojedina pravila ovih OU mogu se specifično odnositi na Okvirni ugovor, pri čemu će iz dotične odredbe OU biti vidljivo da se ista odredba specifično odnosi na takve Ugovore. Ukoliko se u odredbama OU koristi generalni pojam Ugovor/Narudžbenica, takvo pravilo vrijedi za sve Ugovore/Narudžbenice, uključivo i Okvirne ugovore.
Ugovor obvezuje Naručitelja i Izvršitelja samo ukoliko je obostrano potpisan.
Narudžbenica se izdaje temeljem prihvaćene ponude Izvršitelja i obvezuje Izvršitelja na izvršenje Usluge/Radova, bez potrebe potpisa/potvrde iste od strane Izvršitelja. Ukoliko Narudžbenica nije sukladna prihvaćenoj ponudi, Izvršitelj je dužan u roku od 3 dana od dana primitka Narudžbenice obavijestiti Naručitelja o tome prihvaća li Narudžbenicu ili ju odbija. Ukoliko se Izvršitelj ne očituje o prihvatu/odbijanju Narudžbenice, smatra se da je Izvršitelj odbio Narudžbenicu.

Usluge/Radovi: sve Usluge/Radovi osim građevinskih Radova, koje predstavljaju predmet činidbe Izvršitelja.

Ugovorne strane: Naručitelj i Izvršitelj zajedno.

Cijena Usluga/Radova predstavlja vrijednost Usluga/Radova koju Naručitelj isplaćuje Izvršitelju i navedena je u Ugovoru/Narudžbenici. Cijena se u Ugovoru/Narudžbenici može navesti ili u ukupnom iznosu ili u obliku jediničnih cijena bez navođenja ukupne cijene Usluga/Radova (kod Okvirnih ugovora kod kojih količina Usluga/Radova nije unaprijed poznata).

Cijenom (ukupnom ili jediničnom) Usluga/Radova obuhvaćeni svi zavisni troškovi, takse, davanja, odnosno svi ostali izdaci koji se mogu pojaviti u tijeku realizacije Ugovora/Narudžbenice, osim PDV-a.

Jedinična/ukupna cijena Usluga/Radova ne sadrži obračunat iznos PDV već se isti posebno obračunava i iskazuje na Ugovoru/Narudžbenici kao i računima kojeg Izvršitelj ispostavlja Naručitelju na dan nastanka porezne obveze.

Ako se izvršavaju Usluge/Radovi koji su oslobođeni plaćanja PDV, na računu treba biti navedeno da PDV nije zaračunat uz navođenje mjerodavne zakonske osnove.

U slučaju Izvoditelja iz EU, PDV se plaća sukladno primjeni instituta prijenosa porezne obveze. Račun mora sadržavati napomenu o prijenosu porezne obveze koja glasi: „Naručitelj plaća PDV (prijenos porezne obveze)“ sukladno Direktivi 2006/112/EZ – Načela ubiranja PDV-a na području EU.

Jedinična/ukupna cijena Usluga/Radova je fiksna/nepromjenjiva za vrijeme važenja Ugovora/Narudžbenice.

Isplata ugovorne cijene vrši se na temelju ispostavljenog 1 (jednog) original računa, nakon što je prethodno između ovlaštenih predstavnika Naručitelja i Izvršitelja obostrano potpisan Zapisnik o primopredaji Usluga/Radova.
U slučaju Okvirnog ugovora, Izvršitelj za svaku Dispoziciju izdaje zaseban račun.
Račun za izvedene Usluge/Radove Izvršitelj ispostavlja Naručitelju najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana obostranog potpisa Zapisnika o primopredaji Usluga/Radova.
Obračunski period za koji se izdaje račun ne može biti dulji od mjesec dana (osim ako nije drugačije utvrđeno Ugovorom/Narudžbenicom). Datum isporuke mora biti identičan datumu obostranog potpisa Zapisnika o primopredaji usluge/radova. U slučaju da se datumi potpisa na Zapisniku o primopredaji usluge/radova razlikuju, smatra se da je Zapisnik obostrano potpisan kasnijeg datuma.
Račun se dostavlja na adresu Naručitelja navedenu u Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji.
U slučaju kuvertiranja računa, na kuverti je potrebno staviti oznaku „RAČUN“.
U slučaju ispostave računa u elektroničkom obliku, isti mora biti ispostavljen u nekom od strukturiranih oblika, pri čemu sustav Naručitelja zaprima račun u XML obliku.

Račun mora, pored propisanih elemenata iz Zakona o PDV-u, sadržavati i sljedeće:

 • Mjesto, datum izdavanja računa, broj računa
 • Ime, adresu i OIB Izvršitelja
 • Ime, adresu i OIB Naručitelja
 • Datum isporuke
 • Datum primopredaje Usluga/Radova iz Zapisnika o primopredaji Usluga/Radova i rok plačanja
 • Broj Narudžbenice/Dispozicije (broj iz SAP sustava) po kojoj je račun ispostavljen
 • Broj SES-a iz SAP sustava ili u slučaju Nazručitelja koji ne koriste SAP sustav – broj Zapisnika o primopredaji Usluga/Radova
 • Količinu i naziv izvršenih Usluga/Radova
 • Cijena izvršenih Usluga/Radova razvrstanih po poreznoj stopi
 • Ukupnu cijenu
 • Posebno iskazan PDV; iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi
 • Potpis, odnosno ime i prezime osobe koja je odgovorna za izdavanje računa
 • Druge podatke određene Ugovorom/Narudžbenicom

Pod pretpostavkom da je račun ispravan odnosno da je izdan sukladno odredbama ovog Članka, Naručitelj će iznos računa isplatiti Izvršitelju u roku 60 (šezdeset) dana od  datuma isporuke.
U slučaju da račun nije ispravan ne nastaje obveza plaćanja, već će Naručitelj Izvršitelju vratiti original računa na ispravak, a Izvršitelj je dužan ispravan račun ponovo dostaviti na istu adresu u roku od 3 dana.
Računi izdani od strane Izvršitelja iz EU, moraju ispunjavati odredbe Članaka 219. a-240., Direktive 2006/112/EZ te račun mora sadržavati napomenu o „prijenosu porezne obveze“.
Računanje rokova plaćanja za tuzemne Izvršitelje:
U slučaju da dospijeće novčane obveze pada na neradni dan (neradnim danom smatraju se: subota, nedjelja i blagdani utvrđenih zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj), isto će se podmiriti sljedeći radni dan.
Računanje rokova plaćanja za  inozemne Izvršitelje i Izvršitelje iz EU:
U slučaju da dospijeće novčane obveze pada u subotu, obveza će se podmiriti prethodni radni dan. U slučaju da dospijeće novčane obveze pada u nedjelju ili bilo koji drugi neradni dan ili blagdan u Republici Hrvatskoj/ zemlji Izvršitelja, obveza će se podmiriti prvog sljedećeg radnog dana u Republici Hrvatskoj/ zemlji Izvršitelja.
Bankovne pristojbe nastale u Hrvatskoj snosit će Naručitelj, a sve ostale bankovne pristojbe (uključujući naknade korespondentne banke, ako postoje) nastale izvan Hrvatske snosit će Izvršitelj. Svako plaćanje nakon ugovorenog roka plaćanja, sukladno prethodno navedenom, smatrat će se zakašnjelim plaćanjem.
U slučaju zakašnjelog plaćanja, Izvršitelj ima pravo obračunati zateznu kamatu u visini 1-mjesečnog EURIBOR-a + 2 p.p. u slučaju kada je valuta plaćanja EUR, odnosno u visini 1-mjesečnog LIBOR-a + 2 p.p. u slučaju kada je valuta plaćanja USD. U ovom kontekstu, EURIBOR/LIBOR označava stopu 1-mjesečnog  EURIBOR-a / LIBOR-a p.a. objavljenog na informacijskom sustavu Reuters prvog radnog dana mjeseca kašnjenja. Zatezna kamata obračunava se na temelju broja stvarno proteklih dana od datuma dospijeća plaćanja do datuma ispunjenja obveze plaćanja, uzimajući u obzir 360 dana u godini.

Kod Okvirnih ugovora, Naručitelj će za svako izvršenje određenih Usluga/Radova izdavati Izvršitelju posebnu Dispoziciju.

Dispozicija sadržava slijedeće podatke:

 • broj i datum Dispozicije,
 • broj Ugovora,
 • opis i količinu Usluga/Radova,
 • jediničnu i ukupnu cijenu Usluga/Radova,
 • vrijeme i rok izvršenja,
 • druge potrebne podatke.

Nakon što Naručitelj izda Dispoziciju, ista je neopoziva i konačna te je Izvršitelj obvezan izvršiti, a  Naručitelj preuzeti Uslugu/Radove naručene Dispozicijom. Naručitelj može iz opravdanog razloga zamijeniti ili povući izdanu Dispoziciju, ali samo uz pisanu suglasnost Izvršitelja. Izvršitelj neće bez opravdanog razloga uskratiti davanje navedene pisane suglasnosti.

Dispozicija se dostavlja Izvršitelju sukladno Članku 20. iz ovih OU.

Utvrđuje se da se svi ostali rokovi prema Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji računaju kalendarski, osim ako Ugovorom/ Narudžbenicom/Dispozicijom nije posebno regulirano da se računaju prema radnim danima.

Radnim danom se smatra svaki dan osim subote, nedjelje i blagdana utvrđenog zakonskim propisom u Republici Hrvatskoj. Ukoliko posljednji dan roka koji se računa kalendarski padne na dan koji se ne smatra radnim, rok za izvršenje ističe sljedeći radni dan.

Prodavatelj će isporučiti Kupcu Robu u roku, na lokaciji i prema paritetu definiranom u Ugovoru/Narudžbenici, odnosno sukladno izdanim Dispozicijama.

U slučaju Prodavatelja iz EU ili inozemnih Prodavatelja, paritet se definira temeljem INCOTERMS 2010 ili najnovijeg izdanja.

U cilju utvrđivanja kvalitete Robe, Prodavatelj je dužan omogućiti Kupcu pravo da na svoj trošak izvrši inspekciju Robe u tvornici proizvođača Robe, o kojoj namjeri će Kupac pravovremeno izvijestiti Prodavatelja pisanim putem.
Za potrebe vršenja inspekcije, Prodavatelj će ovlaštenom inspektoru Kupca osigurati sva potrebna sredstva za uspješno obavljanje inspekcije.

Prodavatelj mora osigurati potrebne certifikate i ostale dokumente u kojima su navedena tehnička svojstva Robe. Ti se dokumenti trebaju prezentirati ovlaštenom inspektoru Kupca.

Sve inspekcije trebaju biti izvršene prije nego Roba napusti tvornicu proizvođača, a treba ih provesti tako da ne ometaju nepotrebno proces proizvodnje.
Ako inspekcijom bude utvrđeno da Roba ne udovoljava odredbama tehničke specifikacije Kupca, ovlašteni inspektor će izdati obavijest o neprihvaćanju.

Nakon što nedostaci budu uklonjeni, Roba će biti podvrgnuta ponovnom pregledu/testu i to na trošak Prodavatelja. Ako za vrijeme ponovljenog pregleda/testa bude utvrđeno da nedostaci nisu uklonjeni ili budu pronađeni novi nedostaci, Kupac ima pravo:

 • ne prihvatiti isporuku takve Robe i zatražiti zamjenu iste za drugu odgovarajuću Robu,
 • tražiti sniženje cijene Robe,
 • raskinuti Ugovor/Narudžbenicu.

U slučaju da Kupac odluči ne izvršiti inspekciju, o kojoj namjeri će Kupac pravovremeno izvijestiti Prodavatelja pisanim putem, Prodavatelj je dužan izvršiti pregled Robe u tvornici proizvođača Robe, za vrijeme proizvodnje, a prije njezine otpreme.

Inspekcija koju je izvršio ovlašteni inspektor Kupca, odnosno u slučaju kada inspekciju vrši Prodavatelj, ne oslobađa Prodavatelja niti jedne od njegovih ugovornih obveza, uključujući, ali ne ograničavajući se na obveze po osnovi vidljivih i skrivenih nedostataka, odnosno po osnovi jamstva.

Prodavatelj je Kupcu dužan dostaviti Certifikat o kvaliteti i kvantiteti te Certifikat o kontroli izrade Robe.

Roba će biti isporučena u standardnom pakiranju i deklarirana sukladno važećim propisima za tu vrstu Robe.

Prodavatelj je obvezan najkasnije 5 radnih dana prije isporuke Robe pisanim putem obavijestiti Kupca o spremnosti Robe za isporuku te navesti, opis, količinu i vrijednost Robe za isporuku, a kod Okvirnih ugovora i broj Dispozicije.
Prilikom primopredaje Robe, Prodavatelj je dužan uz Robu priložiti Otpremnicu te druge potrebne dokumente ovisno o vrsti Robe koja se isporučuje.

Prodavatelj je obvezan u svim dokumentima koji prate Robu, pored svojih kataloških oznaka, upisati i ID broj Robe Kupca koji je naveden u popisu Robe iz Ugovora/Narudžbenice.

U postupku primopredaje Robe, ovlaštena osoba Kupca svojim potpisom na Otpremnici ovjerava da je Roba preuzeta u količini navedenoj na Otpremnici i bez vidljivih vanjskih nedostataka/oštećenja. Kod Robe koja se mjeri ili važe, primopredaja će se smatrati uspješnom ukoliko odstupanje ne prelazi granicu dopuštenog odstupanja reguliranog Ugovorom/Narudžbenicom. Ukoliko navedeno odstupanje nije regulirano Ugovorom/Narudžbenicom, primjenjuju se važeći trgovački običaji u mjestu isporuke.

Ukoliko se prilikom primopredaje Robe utvrde razlike između količina Robe iz Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije i stvarno isporučene količine Robe ili budu utvrđeni vanjski nedostaci/oštećenja na Robi, Kupac će preuzeti stvarno isporučenu količinu Robe, odnosno onu Robu koja nije s vidljivim vanjskim nedostatcima/oštećenjima. Kupac nije dužan preuzeti veću količinu Robe od ugovorene, odnosno naručene Dispozicijom.

Međutim takva isporuka se neće smatrati urednom te će Prodavatelj, pored obveze na isporuku cjelokupno naručene količine Robe za period do potpune i uredne isporuke, biti dužan platiti Kupcu i  ugovornu kaznu za zakašnjenje odnosno neuredno ispunjenje.

Svi troškovi ponovljene isporuke na teret su Prodavatelja.

Ukoliko niti ponovljena isporuka ne bude uredna ili ne bude izvršena u roku na kojeg se primjenjuje ugovorna kazna, Kupac stječe pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju bez obveze ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova.

S primopredajom Robe na ugovornom paritetu, na Kupca prelazi pravo vlasništva nad Robom te svi povezani rizici od slučajne propasti ili oštećenja Robe.

Prodavatelj garantira ispravnost Robe u garantnom roku, sukladno garantnom/jamstvenom listu za Robu izdanu od proizvođača Robe.

Ukoliko za Robu proizvođač nije izdao garantni/jamstveni list ili ga je izdao bez da su u istome opisana jamstva koja pripadaju Kupcu i način njihova ostvarivanja, tada temeljem Ugovora/Narudžbenice Prodavatelj jamči da je Roba isporučena prema Ugovoru/Narudžbenici nova, neupotrebljavana, da odgovara zahtjevima Kupca navedenim u tehničkoj specifikaciji za Robu, kao i ostalim svojstvima navedenim u Certifikatu kvalitete proizvođača/Prodavatelja.

Prodavatelj jamči za ispravnost Robe u jamstvenom/garantnom roku navedenom u Ugovoru/Narudžbenici računajući od dana predaje Robe Kupcu. Prodavatelj se obvezuje da će po reklamaciji Kupca, u jamstvenom roku, izvršiti otklanjanje neispravnosti/kvara na Robi ili isporučiti Kupcu novu, ispravnu Robu/njezin dio, bez ikakvih daljnjih troškova za Kupca. Jamstveni/garantni rok produljuje se za broj dana za koliko je trajao popravak Robe, dok kod isporuke nove Robe, garantni rok za taj dio Robe počinje teći iznova.

Ukoliko Prodavatelj ne postupi sukladno obvezama iz jamstva, Kupac ima pravo ili sam ili putem treće osobe otkloniti neispravnost/kvar na Robi ili ukoliko kvar nije moguće otkloniti, izvršiti kupnju odgovarajuće zamjenske robe. Trošak otklanjanja kvara, odnosno kupnje zamjenske Robe pada na trošak Prodavatelja, time da je Kupac prilikom korištenja ovih prava dužan postupati pažnjom dobrog gospodara. U svakom slučaju, Kupac iz navedenog razloga zadržava i pravo raskida Ugovora/Narudžbenice.

Neovisno o načinu na koji je Prodavatelj dao jamstvo za ispravnost Robe (u vidu garantnog/jamstvenog lista ili vidu ugovorne odredbe o jamstvu za ispravnost Robe),  Prodavateljevo jamstvo za ispravnost Robe ne isključuje primjenu ugovornih odredbi o odgovornosti Prodavatelja za nedostatke Robe (vidljive i skrivene).

Ukoliko se nakon izvršene primopredaje Robe, utvrdi da na Robi postoje skriveni nedostaci, Kupac je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je nedostatak ustanovljen, pisanim putem obavijestiti Prodavatelja o navedenom nedostatku, uz obvezu Kupca da u pisanoj obavijesti pobliže opiše utvrđene nedostatke.

Prodavatelj je dužan izvršiti pregled i povrat reklamirane Robe te izvršiti uklanjanje navedenog nedostatka ili ukoliko to nije moguće, isporučiti Kupcu novi dio/komad Robe. Sve troškove prijevoza i osiguranja kao i ostale troškove u vezi reklamacije snosit će Prodavatelj.

Prodavatelj odgovara za skrivene nedostatke u periodu od 6 (šest) mjeseci od dana primopredaje.

Ukoliko Prodavatelj ne postupi sukladno navedenom, odnosno ne izvrši otklanjanje ili zamjenu Robe s nedostatkom, Kupac ima pravo ili sam ili putem treće osobe otkloniti navedeni nedostatak ili ukoliko nedostatak nije moguće otkloniti, izvršiti kupnju odgovarajuće zamjenske Robe.

Trošak otklanjanja nedostatka, odnosno kupnje zamjenske Robe pada na trošak Prodavatelja, time da je Kupac prilikom korištenja ovih prava dužan postupati pažnjom dobrog gospodara. U svakom slučaju, Kupac iz navedenih razloga zadržava i pravo raskida Ugovora/Narudžbenice.

U slučaju kupnje Robe koja je zaštićena nekim od oblika prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj se obvezuje za Kupca osigurati onu razinu prava korištenja prava intelektualnog vlasništva koje je neophodno za upotrebu i korištenje Robe od strane Kupca za svrhu za koju Kupac nabavlja Robu. Prodavatelj ujedno prihvaća da je naknada za korištenje takvog intelektualnog vlasništva Prodavatelja ili njegovog podizvođača odnosno proizvođača Robe od strane Kupca uključena u cijenu Robe.

Ukoliko se postavi zahtjev ili pokrene postupak protiv Kupca zbog navodne povrede prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj će na vlastiti trošak poduzeti sve potrebne mjere (platiti potrebne pristojbe, voditi sudski postupak i dr.) kako bi obranio i/ili obeštetio Kupca od takvih zahtjeva.

Ako Prodavatelj kasni s isporukom ili isporuka ne bude uredna u okviru roka za isporuku definiranog Ugovorom/Narudžbenicom/Dispozicijom, bit će obvezan platiti Kupcu ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja do potpunog, odnosno urednog ispunjenja, u visini 0,5% od vrijednosti Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije. Maksimalan iznos ugovorne kazne kojeg Kupac ima pravo naplatiti od Prodavatelja iznosi ukupno 10% vrijednosti Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije.
Vremenski period u kojem se obračunava ugovorna kazna ujedno predstavlja naknadni primjereni rok za izvršenje ugovorne obveze Prodavatelja. Ukoliko niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne Prodavatelj  ne izvrši cjelovitu i urednu isporuku Robe, Kupac ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova Prodavatelju.
Kod Ugovora/Narudžbenica s višekratnim isporukama Robe ugovorna kazna obračunava se u visini od 0.5% od vrijednosti isporuke, odnosno od vrijednosti Dispozicije kod Okvirnih ugovora. Maksimalan iznos ugovorne kazne po isporuci/Dispoziciji iznosi 10% od vrijednosti isporuke/Dispozicije. Ukoliko niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne Prodavatelj  ne izvrši cjelovitu i urednu isporuku Robe, Kupac ima pravo djelomično raskinuti Ugovor/Narudžbenicu za navedenu isporuku, odnosno raskinuti Dispoziciju bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova Prodavatelju. Kumulativni iznos ugovorne kazne kod višekratnih isporuka ne može prijeći iznos od 10% od vrijednosti Ugovora/Narudžbenice. Po dosezanju navedenog iznosa kumulativa, Kupac također ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu, bez potrebe ostavljanja bilo kakvih daljnjih naknadnih rokova za isporuku Prodavatelju.
Prodavatelju su poznati rokovi isporuke Roba te Kupac nije dužan posebno upozoriti Prodavatelja na u odnosu na ugovorene rokove i njegovo kašnjenje s isporukom, niti je dužan od Prodavatelja posebno zahtijevati isporuku Robe uz zadržavanje prava na naplatu ugovorne kazne.
Kupac je jedino dužan za slučaj da Roba ne bude isporučena niti po dosezanju maksimalnog iznosa ugovorne kazne, obavijestiti Prodavatelja o tome raskida li Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju ili nastavlja s njihovom realizacijom, pri čemu je dužan odrediti Prodavatelju novi naknadni rok za isporuku Robe. U slučaju da Kupac ne obavijesti prodavatelja o navedenom, Ugovor/Narudžbenica/Dispozicija ostaje na snazi.
U slučaju nastavka s realizacijom Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije, na novi naknadni rok za isporuku Robe ne primjenjuje se ugovorna kazna, osim ukoliko se ugovorne strane posebno, pisanim putem o tome drugačije ne dogovore.
U odnosu na ostvarenu visinu ugovorne kazne, Kupac ima pravo u roku od 7 dana od uspješno izvršene primopredaje ispostaviti Prodavatelju račun za iznos ugovorne kazne kojeg je Izvršitelj dužan podmiriti u roku od 14 dana od primitka računa.

Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju ukoliko druga ugovorna strana krši njihove odredbe, kao i odredbe ovih OU, a navede propuste/povrede ne otkloni niti u naknadnom primjerenom roku  određenom ovim OU, odnosno u slučaju kada isti nije definiran OU, u naknadnom primjerenom roku koji joj za to ostavi druga ugovorna strana.

Obavijest o propustu ugovorna strana dostavlja prekršitelju u pisanom obliku, na jedan od načina komunikacije definiranih odredbom „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU, čime naknadni rok počinje teći, osim u slučaju kada je naknadni rok zbog povrede ugovorne obveze neposredno određen ovim OU, jer tada za početak tijeka naknadnog roka nije potrebno slanje obavijesti. Ukoliko prekršitelj u naknadnom roku ne otkloni svoje propuste/povrede u izvršenju Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije, druga strana ima pravo raskinuti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju, o čemu je dužna obavijestiti prekršitelja na isti način.

U slučaju raskida Ugovora/Narudžbenice/Dispozicije, Kupac zadržava pravo da uz prethodnu obavijest dostavljenu Prodavatelju prije izvršenja kupnje, a na trošak Prodavatelja, izvrši nabavu zamjenske Robe od drugog dobavljača, koja će po vrsti, kvaliteti i količini odgovarati neisporučenoj Robi, sukladno važećim tržišnim uvjetima, postupajući pritom pažnjom dobrog gospodara. Međutim, Prodavatelj će biti dužan nastaviti s izvršenjem preostalog dijela Ugovora, ukoliko je raskinuta samo Dispozicija.

Pored navedenog u stavku 1. ovog Članka, Kupac zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora/Narudžbenice kao i izdanih Dispozicija s trenutačnim učinkom u slučaju slijedećih skrivljenih ponašanja Prodavatelja koje se smatraju grubom povredom Ugovora/Narudžbenice:

 • Prodavatelj povrijedi obvezu o povjerljivosti podataka iz ovih OU, ili
 • Prodavatelj svojom izjavom ili ponašanjem/postupkom naruši poslovni ugled Kupaca, ili
 • u slučaju višekratnih povreda (kašnjenja/neuredna ispunjenja) ugovornih obveza na strani Prodavatelja, ili
 • iz držanja Prodavatelja proizlazi kako isti neće ispuniti svoju ugovornu obvezu niti u naknadnom roku ili izjavi da svoju ugovornu obvezu neće uopće ispuniti, ili
 • Prodavatelj postane nelikvidan i/ili insolventan ili nad njim bude pokrenut  postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak ili postupak likvidacije ili Prodavatelj dođe pod posebnu upravu sukladno mjerodavnom propisu, ili
 • Prodavatelj ili od njega ovlaštena osoba teško povrijedi zakonske ili interne propise Kupca vezane uz zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša, a koji se primjenjuju na prostoru/lokaciji članica INA Grupe.

Pod višom silom podrazumijeva se slučaj kada ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postane nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja nastalih nakon sklapanja Ugovora/prihvata Narudžbenice, a prije ispunjenja ugovorne obveze, koji se nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

Ukoliko je ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane postalo nemoguće uslijed događaja prethodno opisanih kao viša sila, strana koju je zadesio takav događaj dužna je o nastupu kao i o prestanku takvog događaja, odmah usmenim putem (telefonski), a pisanim putem najkasnije u roku od 3 radna dana od dana nastanka/prestanka događaja više sile, izvijestiti o tome drugu ugovornu stranu te dati procjenu opsega i duljine trajanja nemogućnosti ispunjenja ugovorne obveze. Ugovorna strana koja ne postupi sukladno navedenom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za štetu koju ova pretrpi zbog propusta ne dostave obavijesti. Odmah čim je to moguće, strana pogođena višom silom biti će dužna na zahtjev druge ugovorne strane predočiti joj i druge relevantne dokaze iz kojih se može utvrditi nastupanje i trajanje događaja više sile.

Ukoliko je zbog nastupa događaja više sile Prodavatelj trajno onemogućen u ispunjenju svojih ugovornih obveza, Kupac ima pravo jednostranog raskida Ugovora/Narudžbenice, odmah po primitku obavijesti o nastanku događaja više sile s takvim učinkom.

Ako se ugovara, bankovna garancija regulirana je u svakom pojedinačnom Ugovoru/Narudžbenici.
Osnovni kriteriji za prihvat bankovne garancije su:
prihvatljivost banke izdavatelja,
plativost na prvi pisani poziv,
da je bez prigovora,
bezuvjetna i neopoziva,
s minimalnim rokom valjanosti 30 dana dužim od ugovorenog roka isporuke / važenja ugovora.

Prodavatelj ne može ustupiti svoju novčanu tražbinu po Ugovoru/Narudžbenici, u cijelosti ili djelomično, trećoj strani bez prethodne pisane suglasnosti Kupca.

Ugovorna strana ne može prenijeti Ugovor/Narudžbenicu trećemu, bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane.

Pisana suglasnost mora biti potpisana od strane osobe(a) ovlaštene(ih) za zastupanje ugovorne strane koja daje suglasnost. U protivnom ista neće imati pravni značaj.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se dokumenti i informacije vezane realizaciju Ugovora/Narudžbenice, kao i dokumenti i informacije vezane za drugu ugovornu stranu i njeno poslovanje koje je jedna ugovorna strana primila ili dobila u bilo koje vrijeme od druge strane na bilo koji način, smatrati poslovnom tajnom i da se kao takve neće otkrivati ili učiniti dostupnim trećim stranama niti koristiti u svrhe koje izlaze izvan okvira izvršenja Ugovora/Narudžbenice.

Ova obveza čuvanja povjerljivosti podataka ne odnosi se na sljedeće informacije:

 • javno poznate informacije ili naknadno javno obznanjene informacije – osim ukoliko je povjerljiva informacija objavljena namjerom ili propustom ugovorne strane koja je informaciju dobila
 • informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije posjedovala prije datuma sklapanja Ugovora/Narudžbenice,
 • informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije dobila od neke treće strane koja nije vezana obvezom čuvanja povjerljivosti tih informacija
 • informacije koje se objavljuju ili otkrivaju u skladu sa zakonom, burzovnim propisima ili nalogom nekog drugog nadležnog tijela u mjeri u kojoj to otkrivanje propisuje zakon
 • informacije koje Kupac/Prodavatelj daje trećim osobama koje pružaju financijsko-računovodstvene, osiguravajuće ili druge financijske usluge, kao ni na informacije koje Kupac/Prodavatelj daje trećim osobama ako Ugovor/Narudžbenica propisuje pružanje financijske garancije, a informacija je nužna da bi odnosni Ugovor/Narudžbenica bio izvršen, odnosno izdana financijska garancija
 • informacije koje se odnose na Ugovor/Narudžbenicu i njenu realizaciju, a koje Kupac daje drugim društvima INA ili MOL Grupe.
 • Ugovorna strana koja je neovlašteno učinila dostupnom informaciju koja se smatra povjerljivom, odgovara drugoj ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.

Obveza čuvanja povjerljivosti podataka, ostaje na snazi 2 (dvije) godine nakon prestanka važenja, odnosno raskida Ugovora/Narudžbenice.

Sve službene obavijesti  koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj po osnovi realizacije Ugovora/Narudžbenice, mogu se komunicirati isključivo u pisanom obliku, putem jednog od navedenih načina komunikacije:

 • poštom preporučeno na adresu sjedišta ugovorne strane
 • elektroničkom poštom na adrese kontakt osoba ugovornih strana naznačene na Ugovoru/Narudžbenici

Dostavom obavijesti na navedeni način drugoj ugovornoj strani, smatra se da je dostava uredno izvršena s datumom kada je obavijest odaslana.

Izmjene i dopune Ugovora/Narudžbenice dobivaju pravnu snagu jedino ako su ugovorene u pisanoj formi i pravovaljano potpisane od ovlaštenih predstavnika obiju ugovornih strana.

Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave predstavnika ugovornih strana neće imati pravni
značaj, niti obvezivati bilo koju ugovornu stranu.

Promjena u podacima Kupca ili Prodavatelja zabilježena u sudskom registru, a koja se odnosi osobito na promjenu tvrtke, sjedišta, osnivača, banke Kupca/Prodavatelja, tijekom zaključivanja i provedbe Ugovora/Narudžbenice, kao i njihovih kontakt osoba naznačenih u Ugovoru/Narudžbenici neće se smatrati izmjenom Ugovora/Narudžbenice. Ugovorna strana na koju se gore navedena promjena odnosi, bit će obvezna pisano obavijestiti drugu ugovornu stranu unutar 10 radnih dana po nastupu promjene navedenih podataka.

Ugovorne strane suglasne su da će sve eventualne sporove iz Ugovora/Narudžbenice prvenstveno rješavati međusobnim dogovorom.

Ukoliko ugovorne strane u razumnom roku ne uspiju riješiti nastali spor međusobnim dogovorom, za rješavanje istog ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Utvrđuje se da se za važenje i tumačenje  Ugovora/Narudžbenice i OU te u slučaju sudskog spora oko primjene istih, primjenjuje hrvatsko pravo.

Ovi OU i Ugovori/Narudžbenice, kao i svi sporovi koji iz njega proizađu, ravnati će se i tumačiti u skladu s hrvatskim materijalnim pravom uz isključenje bilo kojih kolizijskih pravila koja bi upućivala na pravo neke druge države. Ujedno, ugovorne strane isključuju primjenu odredbi Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji Robe (Beč 1980.g) na sklopljeni Ugovor/Narudžbenicu.

Ugovorne strane će nastojati međusobnim dogovaranjem riješiti bilo kakve nesuglasice ili sporove koji proizađu iz OU, Ugovora/Narudžbenice ili u vezi s njim kroz pregovore. Ako se dogovor ne postigne u roku od 30 (trideset) dana, svaka ugovorna strana može, uz pisanu obavijest drugoj strani, pitanje povjeriti arbitraži na način naveden u daljnjem tekstu ovog Članka.

Svi sporovi koji proizađu iz ili su u vezi s ovim OU, Ugovorom/Narudžbenicom, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu sa važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

Za sporove vrijednosti do 100.000,00 EUR, broj arbitara bit će jedan (1). Za sporove vrijednosti od 100.000,00 EUR i više, broj arbitara bit će tri (3).
Jezik arbitraže bit će engleski.
Mjesto arbitraže je Zagreb, Hrvatska.
Arbitraža odlučuje prema mjerodavnom pravu iz ovog Članka, a ne po pravičnosti (ex aequo et bono).

Ugovorne strane odriču se prava na žalbu u odnosu na arbitražnu odluku prema bilo kojem Sudu ili sudskoj vlasti. Pravorijek arbitraže je konačan i obvezujući za ugovorne strane i može se, prema potrebi, izvršiti putem bilo kojeg suda ili druge nadležne vlasti.

Prodavatelj prihvaća, da ukoliko s bilo kojom članicom INA Grupe kao Kupcem, sklopi Ugovor za isporuku određene Robe (dalje u ovom Članku: Osnovni Ugovor), tijekom važenja Osnovnog ugovora, svaka članica INA Grupe ima pravo u bilo koje vrijeme pristupiti Osnovnom Ugovoru. Pristupanje Osnovnom Ugovoru vrši se izdavanjem potpisane i pečatom ovjerene Izjave o pristupanju (u daljnjem tekstu: Izjava) od strane pristupajuće članice INA Grupe te se ista dostavlja Prodavatelju na adresu njegovog poslovnog sjedišta naznačenog u Ugovoru, poštom preporučeno.

Pravni učinci pristupa Osnovnom Ugovoru nastupaju između Prodavatelja i pristupajuće članice INA Grupe, po primitku Izjave od strane Prodavatelja. Na članice INA Grupe  koje su pristupile Osnovnom Ugovoru, primjenjivati će se svi uvjeti definirani Osnovnim Ugovorom, neovisno o količini Robe koje će članice INA Grupe stvarno realizirati od Prodavatelja. Račun za isporučenu Robu, Prodavatelj ispostavlja neposredno pristupjeloj članici INA Grupe.

U slučaju neurednog izvršenja Osnovnog Ugovora prema bilo kojoj od članica INA Grupe koje su pristupile Osnovnom Ugovoru, obračunatu ugovornu kaznu, Prodavatelj je obvezan neposredno platiti dotičnom društvu članici INA Grupe. Ukoliko je Prodavatelj dostavio po Osnovnom Ugovoru Kupcu bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora, utoliko u slučaju pristupanja bilo koje članice INA Grupe Prodavatelj dostavlja bankovnu garanciju pristupnoj članici INA Grupe prema uvjetima iz Osnovnog Ugovora na iznos koji se definira Izjavom.

Prodavatelj je neopozivo suglasan i prihvaća da u slučaju povrede ugovornog odnosa prema Kupcu ili prema bilo kojoj od pristupjelih članica INA Grupe, Kupac i pristupjele članice INA Grupe, imaju pravo raskinuti svoje Ugovore s Prodavateljem. Raskid Ugovora ima učinak samo na odnos između Prodavatelja i strane koja raskida Ugovor te ne utječe na Ugovore koje druge članice INA Grupe (koje nisu raskinule Ugovor) imaju s Prodavateljem.

Ukoliko Prodavatelj i Kupac tijekom važenja Osnovnog ugovora suglasno izvrše izmjene i/ili dopune Osnovnom ugovoru smatra se da su s takvim izmjenama suglasne i pristupjele članice INA Grupe ukoliko najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od primitka obavijesti Prodavatelja o izvršenim izmjenama i/ili dopunama Osnovnog ugovora ne izjave raskid Ugovora koji su zaključile s Prodavateljem pristupom Osnovnom ugovoru.

Istekom vremenskog važenja Osnovnog Ugovora, prestaju vrijediti i svi do tada sklopljeni Ugovori između Prodavatelja i članica INA Grupe nastali temeljem Izjave o pristupu. Međutim, istek važenja Osnovnog Ugovora ne utječe na obvezu plaćanja, za Robu koja je isporučena prije isteka važenja Ugovora, niti na obvezu Prodavatelja da isporuči Robu Kupcu ili pristupjeloj članici INA Grupe, ako je ista naručena prije isteka važenja Osnovnog Ugovora.

Očitovanjem Prodavatelja u sklopu Ponude odnosno svojim potpisom Ugovora, Prodavatelj također izjavljuje da je upoznat sa sadržajem Etičkog kodeksa INA Grupe, da su mu isti jasni i razumljivi te da iste u cijelosti prihvaća.
Cjelovita verzija Etičkog kodeksa INA Grupe dostupna je na službenoj web stranici: Etički kodeks INA Grupe.

Očitovanjem Prodavatelja u sklopu Ponude odnosno svojim potpisom Ugovora, Prodavatelj izjavljuje da je upoznat sa sadržajem ovih OU, da su mu isti jasni i razumljivi te da ih u cijelosti prihvaća.

Kupac je ovlašten izmijeniti i/ili dopuniti odredbe ovih OU u svakom trenutku. U slučaju izmjene OU, Prodavatelj će o istome biti obaviješten te će mu novi OU biti dostavljeni sukladno odredbi „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana prije stupanja na snagu izmijenjene verzije OU.

Prodavatelj ne može biti nesuglasan s izmjenom onih odredbi OU koje ne mijenjaju pravnu prirodu njegovog ugovornog odnosa s Kupcem, odnosno ne dovode u pitanje ravnopravnost ugovornih strana i jednakovrijednost ugovorenih činidbi prema sklopljenom Ugovoru/Narudžbenici s Kupcem.

U slučaju da izmjene OU utječu na navedeno, Prodavatelj je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana primitka izmijenjenih OU obratiti se Kupcu (sukladno odredbi „SLUŽBENA KOMUNIKACIJA“ iz ovih OU) uz navođenje razloga nesuglasnosti s takvim izmjenama. U navedenom slučaju, ugovorne strane će pristupiti pregovorima oko definiranja prihvatljivih uvjeta daljnje ugovorne suradnje, pri čemu svaka ugovorna strana zadržava pravo jednostranog raskida ugovora, ukoliko obostrano prihvatljiv dogovor ne bude postignut.

U slučaju da se Prodavatelj ne očituje prema Kupcu unutar navedenog roka od 5 (pet) dana, smatrat će se da je isti prihvatio izmijenjene OU.

Ovi OU stupaju na snagu dana 7. prosinca 2017. godine.